dr hab. Maria Ryś, prof. UKSW

Wykształcenie:
Studia
W latach 1974-1979 - studia psychologiczne ukończone z wyróżnieniem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Magisterium
1979 magister psychologii na podstawie pracy: Konotacyjne znaczenie pojęć dotyczących życia rodzinnego (promotor: ks. prof. Zdzisław Chlewiński)

Doktorat
Od 1980 roku studia doktoranckie w KUL. W 1984 roku obrona pracy doktorskiej na Wydziale Nauk Społecznych KUL pt. Psychologiczna analiza decyzji moralnych. Badania empiryczne decyzji urodzenia dziecka pozamałżeńskiego (promotor: ks. prof. Zdzisław Chlewiński, recenzenci: prof. Zofia Sękowska, prof. dr hab. Adam Biela).

Habilitacja
W 1994 roku – habilitacja w zakresie psychologii rodziny na podstawie  rozprawy pt. Wpływ dzieciństwa na pźniejsze życie człowieka w małżeństwie i rodzinie (recenzenci: ks. prof. Zdzisław Chlewiński, prof. dr hab. Adam Frączek, prof. dr hab. Helena Sęk) - Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Przebieg kariery zawodowej:

 • W latach 1996-1999 Kierownik Podyplomowego Studium Nauk o Rodzinie w Warszawie oraz w filii w Katowicach, Poznaniu i Olsztynie.
 • Od maja 1996 Kierownik Katedry Psychologii Rodziny na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK, obecnie UKSW.
 • 1997- 1999 Wspłzałożyciel, a potem redaktor naukowego czasopisma „Studia nad Rodziną”.
 • 1999-2006 – Wspłzałożyciel, a potem Kierownik Podyplomowego Studium Integralnej Profilaktyki Uzależnień w ramach Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki UKSW. Program Podyplomowego Studium Integralnej Profilaktyki Uzależnień został bardzo pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W 2000 roku studium uzyskało grant Ministra Edukacji i Nauki.
 • od 2006 Kierownik Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW

Pełnione funkcje zawodowe:
na UKSW:
 • Wicedyrektor Instytutu Psychologii (1998-2002),
 • W latach 1992-1998 oraz 2002- 2005 członek Senatu UKSW.
 • Prodziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW (2002-2008).
poza UKSW:
 • W 1993 roku – główny specjalista w Departamencie Rozwoju Społecznego w Centralnym Urzędzie Planowania.
 • W latach 1998–2004  Członek Zespołów Opiniodawczo-Doradczych Ministerstwa Edukacji Narodowej (z zakresu przygotowania do życia w rodzinie) i Ministerstwa Zdrowia (w Krajowym Zespole Promocji Naturalnego Planowania Rodziny).
 • W latach 1999 –2004 - recenzent z ramienia MEN podręczników szkolnych o tematyce rodzinnej.
 • Od 2005 roku recenzent Państwowej Komisji Akredytacyjnej MENiS w zakresie nauk o rodzinie.
 • Od 2005 roku prezes Uniwersyteckiego Towarzystwa Fides et Ratio.
 • W 2006 roku Członek Zespołu Doradczego ds. Polityki Prorodzinnej Państwa przy Ministrze pracy i Polityki Społecznej.
 

Aktywność naukowo-badawcza:
Pozycje książkowe:

 • Ryś, M. (1994). Konflikty w rodzinie. Niszczą czy budują? Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej (wydanie drugie w 1998 roku).
 • Ryś, M. (2000). Psychologia małżeństwa w zarysie. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej (Wydanie uzupełnione i rozszerzone).
 • Ryś, M. (2001). Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (wydanie drugie w 2004 roku).
 • Ryś, M. (2007). Rodzinne uwarunkowania psychospołecznego funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików. Warszawa: PWN.


Książki redagowane i wspłredagowane:

 • Ostrowska, K., Ryś, M. (red.) (1997). Przygotowanie do życia w rodzinie. Materiały pomocnicze dla rodziców, wychowawców, nauczycieli, cz. I. Warszawa: Wydawnictwo „Adam”.
 • Ostrowska, K., Ryś, M. (red.) (1997). Przygotowanie do życia w rodzinie. Materiały pomocnicze dla rodziców, wychowawców, nauczycieli, cz. II. Warszawa: Wydawnictwo „Adam".
 • Ostrowska, K., Ryś, M. (red.) (1999). Wychowanie do życia w rodzinie. Książka dla rodziców, nauczycieli i wychowawców. Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.
 • Bołoz, W., Ryś, M. (red.) (2002). Między życiem a śmiercią. Uzależnienia, eutanazje, sytuacje graniczne. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Ryś, M. (red.) (2006). Autorytet prawdy. Wychowanie dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dwa wydania).
 • Ryś, M., Jankowska, M. (red.) (2007). W trosce o rodzinę. W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.


Artykuły w książkach:

 • Ryś, M. (1995). Wybrane terapie zaburzonych systemów rodzinnych. W: J. Kłysa (red.), Nauki o rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Ottonianum, 146-158.
 • Ryś, M. (1997). Przygotowanie do pełnienia ról małżeńskich i rodzinnych. W: K. Ostrowska, M. Ryś (red.), Przygotowanie do życia w rodzinie. Część I. Materiały pomocnicze dla rodziców, wychowawców, nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Adam, 23–32.
 • Ryś, M. (1997). Dorastać do życia w małżeństwie. W: K. Ostrowska, M. Ryś (red.), Przygotowanie do życia w rodzinie. Część I. Materiały pomocnicze dla rodziców, wychowawców, nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Adam, 123–132.
 • Ryś, M. (1997). Ku dojrzałości osobowej w małżeństwie. Rozwijanie dojrzałej osobowości. K. Ostrowska, M. Ryś (red.), Przygotowanie do życia w rodzinie. Część II. Materiały pomocnicze dla rodziców, wychowawców, nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Adam, 21–70.
 • Ryś, M. (1997). Więź uczuciowa między małżonkami. W: W. Szewczyk (red.), Świat ludzkich uczuć. Tarnów:  Academica, 69-75.
 • Ryś, M. (1999). Ku dojrzałości osobowej. W: K. Ostrowska, M. Ryś (red.), Wychowanie do życia w rodzinie. Książka dla nauczycieli, rodziców i wychowawców. Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 22-33.
 • Ryś, M. (1999). Przygotowanie do małżeństwa i rodziny. W: K. Ostrowska, M. Ryś (red.), Wychowanie do życia w rodzinie. Książka dla nauczycieli, rodziców i wychowawców. Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 69-80.
 • Ryś, M. (1999). Wzajemne relacje małżonków. W: K. Ostrowska, M. Ryś (red.), Wychowanie do życia w rodzinie. Książka dla nauczycieli, rodziców i wychowawców. Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 105-122.
 • Ryś, M. (1999). Problemy w rodzinie dysfunkcyjnej. W: K. Ostrowska, M. Ryś (red.), Wychowanie do życia w rodzinie. Książka dla nauczycieli, rodziców i wychowawców. Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 276-286.
 • Ryś, M. (2000). Uwarunkowania konfliktów i kryzysów w małżeństwie i rodzinie. Przyczyny, przebieg, skutki i sposoby rozwiązywania. W: E. Milewska, A. Szymanowska (red.),  Rodzice i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 22-45.
 • Ryś, M. (2002). Rodzinne uwarunkowania uzależnień. W: W. Bołoz, M. Ryś (red.), Między życiem a śmiercią. Uzależnienia, eutanazje, sytuacje graniczne. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 41-65.
 • Ryś, M. (2003). Integracja rodziny a uzależnienia. W: W. Nowak, M. Tunkiewicz (red.),  Rodzina w jednoczącej się Europie. Olsztyn: Wyd. Hosianum, 17-34.
 • Ryś, M. (2003). Zasady integrującego rozwiązywania konfliktów. W: J. Czartoszewski (red.), Konflikty społeczno-ekologiczne. Warszawa: Wyd. Werbinum, 95-106.
 • Ryś, M. (2003). Psychologiczne źródła dysfunkcji w małżeństwie i rodzinie. W: W. Majkowski (red.), Rodzina polska u progu trzeciego tysiąclecia. Warszawa: Wyd. UKSW, 85-104.
 • Ryś, M. (2003). Relacje wewnątrzrodzinne w świetle badań psychologicznych. W: B. Mierzwiński, E. Dybowska (red.), Oblicze współczesnej rodziny polskiej. Kraków: Wyd. WAM, 29-46.
 • Ryś, M. (2004). Przygotowanie dzieci i młodzieży wychowywanych w prawidłowych i nieprawidłowych systemach rodzinnych do życia w małżeństwie i rodzinie. W: G. Soszyńska (red.), Rodzina. Myśl i działanie. Lublin: Wyd. Polihymnia, 109-122.
 • Ryś, M. (2006). Wychowanie do miłości. W: M. Ryś (red.), Autorytet prawdy. Wychowanie dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 151-170.
 • Ryś, M. (2006). Psychologia rodziny. W: J. Stal, B. Osewska (red.), Rodzina. Bezcenny dar i zadanie. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 328-379.
 • Ryś, M. (2006). Oddziaływania wychowawcze rodziców, nauczycieli, wychowawców zgodne z personalistyczną koncepcją człowieka. W: M. Dróżdż (red.), Człowiek między losem a wyborem. Tarnów: Wydawnictwo Biblos, 481-496.
 • Ryś, M. (2006). Wychowanie ku pełni człowieczeństwa. W: S. Kowolik (red.), Edukacja: wychowywać człowieka z charakterem. Tarnowskie Góry, 59-70.
 • Ryś, M. (2007). Wspieranie rozwoju osobowego w rodzinie. W: M. Ryś, M. Jankowska (red.), W trosce o rodzinę. W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 25-40.


Artykuły w czasopismach:

 • Ryś, M. (1994). Jakość i trwałość małżeństwa. Propozycja skali. Problemy Rodziny, nr 4, 19-24.
 • Ryś, M. (1996). Jakość małżeństwa a komunikowanie się małżonków i sposoby rozwiązywania konfliktów. Problemy Rodziny, nr 1, 5-16.
 • Ryś, M. (1995). Wpływ dzieciństwa na dynamikę bliskości małżeńskiej. Studia z Psychologii, tom V, 108-134.
 • Ryś, M. (1997). Znaczenie wychowania i samowychowania w integracji seksualności człowieka. Studia nad Rodziną, nr 1, 89–99.
 • Ryś, M. (1998). Rola rodziny w przygotowaniu dzieci i młodzieży do życia w małżeństwie i w rodzinie. Studia nad Rodziną, nr 1, 33-44.
 • Ryś, M. (1998). Rodzina z problemem alkoholowym jako rodzina dysfunkcyjna. Studia nad Rodziną, nr 2, 65-74.
 • Ryś, M. (2000). Struktury systemów rodzinnych. Episteme, nr 7, 81-92.
 • Ryś, M. (2003). Role podejmowane w rodzinie alkoholowej a struktura potrzeb dorosłych dzieci alkoholików. Studia Psychologica, nr 4, 107-122 (wspólnie z Wódz Elżbietą).
 • Ryś, M. (2003). Struktura i funkcjonowanie systemu rodzinnego rodzin dysfunkcyjnych. Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. Biuletyn Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, nr 2, 29-48.
 • Ryś, M. (2004). Jakość związku małżeńskiego a poziom bliskości małżonków i sposoby rozwiązywania przez nich konfliktów. Studia Psychologica, nr 4, 57-68.
 • Ryś, M. (2006). Funkcjonowanie osób wychowywanych w różnych systemach rodzinnych „Pedagogika Rodziny”. Opieka i wychowanie we wspłczesnej rodzinie, nr 1, 105-114.
 • Ryś, M. (2006). Znaczenie relacji w rodzinie. Wpływ oddziaływania prawidłowych i nieprawidłowych systemów rodzinnych, „Studia i rozprawy”. Małżeństwo i rodzina w panoramie wspłczesnych systemów,  nr 8, 71–94.
 • Ryś, M. (2006). Rola rodziny w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, „Polskie Towarzystwo Dysleksji” Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego, nr 32, 58-71.
Jesteś tu::