Socjologiczne aspekty małżeństwa i rodziny

Narzeczeni wobec wiary, życia, płodności i wychowania

 WPROWADZENIE

Podmioty wychowujące 

Analiza środowiska ludzi młodych przygotowujących się do zawarcia związku małżeńskiego prowadzi do uzgodnienia zadań pedagogicznych, jakie stoją przed podmiotami zobowiązanymi do troski o to przygotowanie. Pierwszym podmiotem jest rodzina, jako autor i przekaziciel życia i jej środowisko. Rodzina ma naturalne prawa do wychowania, kształcenia, a w tym przypadku, do przekazania wartości, które wypływają z jej podstawowych treści życia – duchowych i materialnych. Nikt nie może, ani nie powinien zastępować rodziny w przygotowaniu dalszym nowych członków rodziny – dorosłych dzieci − do właściwego zrozumienia i podjęcia zadań, do realizacji odpowiedzialnej miłości.

Czytaj więcej: Narzeczeni wobec wiary, życia, płodności i wychowania

Socjologiczne aspekty rodziny

 

Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. Jest zatem

rzeczą nieodzowną i naglącą, żeby każdy człowiek

dobrej woli zaangażował się w sprawę ratowania

i popierania wartości i potrzeb rodziny.

Jan Paweł II, Encyklika Familiaris consortio, 86

Rodzina od samego początku swojego istnienia, zanim rozwinęła się socjologia jako dyscyplina unaukowiona, należała do najbardziej podstawowych instytucji we wszystkich społeczeństwach. Nic dziwnego, gdyż każdy z nas jako przedstawiciel homo sapiens jest i żyje w rodzinie tak zakorzeniony, iż przyjmuje ją jako coś oczywistego. Rodzimy się w rodzinie, pierwszą socjalizację przyjmujemy w rodzinie, pierwsze dostosowanie się do życia w społeczeństwie łączymy z rodziną, pierwszą też instytucjonalizację przeżywamy również w rodzinie.
Należy pamiętać, że użyteczność rodziny jako głównej agendy, instytucji funkcjonującej w społeczeństwie należy do ważnych zagadnień socjologii i dlatego też rodzina powinna być omawiana i rozpatrywana wieloaspektowo; zarówno w jej pozytywnych, jak też negatywnych aspektach.

Czytaj więcej: Socjologiczne aspekty rodziny

Poradnictwo rodzin doświadczających rozłąki migracyjnej w perspektywie antropologicznej

Osoby zajmujące się pomocą rodzinie coraz częściej stają w obliczu problemu, jakim są negatywne następstwa migracji zarobkowych. Każda rozłąka niesie ze sobą poważne zagrożenia dla małżeństwa i rodziny – zarówno generacyjnej, jak i prokreacyjnej. Jeśli pozostają niezidentyfikowane i nierozwiązane, zagrażają nie tylko funkcjonowaniu rodziny, ale również jej trwałości. Konieczne staje się więc podejmowanie kompleksowych działań mających na celu z jednej strony uświadamianie społeczeństwa w kwestii zagrożeń wynikających z rozłąki spowodowanej migracją zarobkową, a z drugiej – świadczenie profesjonalnego i interdyscyplinarnego wsparcia rodzinom rozdzielonym zagranicznymi wyjazdami zarobkowymi. W tej perspektywie istotne staje się odnajdywanie obiektywnych przesłanek w oparciu o które można owocnie przychodzić z pomocą osobom potrzebującym wsparcia. Bez wątpienia wskazań takich dostarcza antropologiczna prawda o człowieku. Dlatego poniższe rozważania, wychodzące od nakreślenia sytuacji małżeńsko-rodzinnej osób doświadczających następstw rozłąki migracyjnej, przedstawią zasadnicze przymioty osoby w ujęciu personalistycznym, które stanowić powinny fundamentalne wskazania dla podejmowanych działań poradnianych.

Czytaj więcej: Poradnictwo rodzin doświadczających rozłąki migracyjnej w perspektywie antropologicznej

Jesteś tu::